นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

SUN VENDING TECHNOLOGY (“SVT”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกฝ่าย ผ่านการควบคุมการดำเนินกิจการภายใต้กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงสร้าง การดูแลระบบการบริหารจัดการ ให้มีกลไกในการควบคุม และถ่วงดุลอำนาจ รวมถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียน เมื่อมีข้อร้องเรียน หรือพบเบาะแสการกระทำที่ขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ SVT รวมไปถึงหากมีข้อซักถาม หรือเสนอแนะ

ดาวน์โหลด