วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มปฏิทินกิจกรรม
20 เม.ย. 2565
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคารบางกอกทาวเวอร์ โดยประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (E-AGM)