ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ดร.สุวิทย์ ธนียวัน

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นายณัฐพล เดชวิทักษ์

กรรมการบริษัท

นางอาภัสรา ภาณุพัฒนา

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นางธีรดา อำพันวงษ์

กรรมการบริษัท

นายกฤตินัย เลิศสิทธิศักดิ์

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายพิศณุ โชควัฒนา

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

ดร. สมจินต์ ศรไพศาล

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายเวทิต โชควัฒนา

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

นายบุญชัย โชควัฒนา

กรรมการบริษัท

นายจักร จุลเกียรติ

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

* ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และเป็นประธานกรรมการบริษัทในวันที่ 8 เมษายน 2564

โดยมี นางสาวสุภา ปิยะกรทวีรุ่ง ปฎิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท ครั้งที่ 90/2018 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย