ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 (การประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 มีมติให้แต่งตั้งกรรมการบริหาร ประกอบด้วย :