สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน รวมไปถึงการตระหนัก และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดแนวทาง ในการปฏิบัติ ดังนี้
 • สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
 • สิทธิในการได้รับและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ อย่างทันเวลา และเหมาะสมต่อการตัดสินใจ โดยไม่ถูกจำกัดการเข้าถึงข้อมูลนั้น
 • สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรอย่างเท่าเทียมจากบริษัทฯ
 • สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถร่วมพิจารณาในวาระต่าง ๆ รวมไปถึงการแสดงความเห็น และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะ
 • สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  • ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
  • ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
  • บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
 • สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี รวมไปถึงการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีคำชี้แจง และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ รวมถึงชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และสารสนเทศของบริษัทฯ เป็น 2 ภาษา (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
 • บริษัทฯ จะกำหนดวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม โดยไม่แจ้ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ จะแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อประกอบการพิจารณา
 • บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางอีเมล หรือตามที่อยู่ของบริษัทฯ
 • ประธานกรรมการ หรือประธานในที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย มีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการแสดงความคิดเห็น และซักถาม โดยให้เวลาอย่างเหมาะสม และชี้แจ้งไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทราบ
 • บริษัทฯ จะใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงในทุกวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น และนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนมีตัวแทนของผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
 • บริษัทฯ จะเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันทำการถัดจากวันประชุม และจะจัดส่งรายงาน การประชุม แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ เปิดโอกาสสำหรับผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายราย ที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ) ให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่เอกสารการประชุมบน website ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม
 • บริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่จัดประชุม การแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้