ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

SVT เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ โดยเป็นผู้นำเข้าเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทั้งเครื่องใหม่และเครื่องมือสอง เพื่อนำมาปรับปรุงสภาพและประกอบ (Refurbishment) พร้อมทั้งยังจัดจำหน่ายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าทั้งเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทุกรูปแบบ ซึ่ง SVT แบ่งประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม
ธุรกิจวางตู้บริการในพื้นที่
อ่านเพิ่มเติม
ธุรกิจขายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
อ่านเพิ่มเติม
ธุรกิจให้เช่าเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
อ่านเพิ่มเติม
ธุรกิจนำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายในตู้
อ่านเพิ่มเติม
ธุรกิจให้บริการพื้นที่โฆษณา