1.ข้อมูลส่วนบุคคล

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

อัพโหลดรูป กรุณาเลือกไฟล์ภาพ .jpg เท่านั้น
คำนำชื่อ
คำนำหน้าอังกฤษ
สถานภาพสมรส
สถานภาพทางทหาร
2. ประวัติการศึกษา

กรอกประวัติการศึกษา

3. ลักษณะงานที่สนใจ และทักษะต่างๆ

ลักษณะงานที่สนใจ

ทักษะต่างๆ

ด้านภาษา
ด้านคอมพิวเตอร์
ความสามารถด้านการขับขี่
4. ประวัติการทำงาน

กรอกประวัติการทำงาน

5. ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน

6. เอกสารแนบ

แนบเอกสาร

คุณสามารถแนบไฟล์ .doc, .docx, และ .pdf (ขนาดไฟล์สูงสุด: 4MB)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากสืบทราบภายหลัง ว่าข้อความที่แจ้งไว้ข้างต้นไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้เลิกจ้างได้โดยทันที และจะไม่เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น