นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักเงินสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่องกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
09 ก.พ. 2565
10 ก.พ. 2565
19 พ.ค. 2565
เงินปันผล
0.04
บาท
01 ม.ค. 2564 -
31 ธ.ค. 2564
ปันผลจากกำไรสุทธิ