สินทรัพย์รวม
1,485.12 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
1,151.50 ล้านบาท
รายได้รวม*
1,963.32 ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ*
66.69 ล้านบาท
อัตรากำไรขั้นต้น
32.91 ร้อยละ
อัตราส่วนกำไร(ขาดทุน)สุทธิ
3.4 ร้อยละ
รายละเอียด หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
891.19
1,040.28
1,089.74
1,485.12
หนี้สินรวม
ล้านบาท
365.81
456.94
477.31
333.62
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ล้านบาท
525.38
583.34
612.43
1,151.50
รายได้รวม*
ล้านบาท
1,699.35
1,805.62
1,767.36
1,963.32
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม*
ล้านบาท
1,542.24
1,693.88
1,704.69
1,873.11
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ*
ล้านบาท
132.52
93.33
55.54
66.69
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ **
บาท/หุ้น
0.19
0.13
0.08
0.12
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
เท่า
0.70
0.78
0.78
0.29
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
ร้อยละ
14.67
9.66
5.21
7.01
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
ร้อยละ
27.28
16.83
9.29
7.56
อัตรากำไรขั้นต้น
ร้อยละ
34.61
33.77
33.38
32.91
อัตราส่วนกำไร(ขาดทุน)สุทธิ
ร้อยละ
7.78
5.17
3.14
3.4

หมายเหตุ :

* ตัวเลขจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปี 2561 - ปี 2563 เป็นงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยไม่รวมผลการดำเนินงานในอดีตของธุรกิจบริการการกระจายสินค้าจากคลังและธุรกิจขนส่ง (ส่วนงานที่ยกเลิก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 )

** คำนวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 700 ล้านหุ้น Par 1.00 บาทต่อหุ้น