2563
2562
2561
2560
2556 - 2557
2556
2555
2554
2552
2550
2545
2544
2543
2540 - 2542
2535
2519 - 2529
2518
2564

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทใหม่ทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และมีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 รวมเป็นเงินจำนวน 45 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 45 ล้านหุ้น ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 1 บาท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 รวมเป็นเงินจำนวน 45 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 45 ล้านหุ้น ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 1 บาท

วันที่ 1 เมษายน 2563 บริษัทหยุดการดำเนินธุรกิจบริการกระจายสินค้า และธุรกิจขนส่ง (Logistic) ทั้งหมด และโอนสินทรัพย์ในการดำเนินธุรกิจให้บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ฯ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทใหม่ทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่ คุณกฤตินัย เลิศสิทธิศักดิ์, คุณจักร จุลเกียรติ และคุณณัฐพล เดชวิทักษ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 รวมเป็นเงินจำนวน 45 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 45 ล้านหุ้น ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 1 บาท

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 บริษัทลงนามร่วมเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายกับบริษัท Hunan Zhonggu Science and Technology Co., Ltd.(TCN) ผู้ผลิตเครื่องอัตโนมัติจากประเทศจีน ชื่อยี่ห้อ TCN เป็นเครื่องจำหน่ายสินค้าแบบบานกระจก ( Glass Front )

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 บริษัทลงนามร่วมเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายกับบริษัท Sanden Engineering System (Thailand) Co., Ltd. (SANDEN) ผู้ผลิตเครื่องอัตโนมัติจากประเทศญี่ปุ่น เป็นเครื่องจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่ม (Can & Bottle)

ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีการผลิตคุณภาพดีเยี่ยม ประจำปี 2562 จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 รวมเป็นเงินจำนวน 210 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 30 ล้านหุ้น ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 7 บาท

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็น 450 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคามูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ 10 บาท) เพื่อนำมาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทเปิดสาขาสุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 เพื่อกระจายสินค้า และให้บริการต่างๆ ด้านธุรกิจการค้าปลีกเพิ่มเติม

เปิดสาขาย่อยที่จังหวัดขอนแก่น เป็นจุดกระจายสินค้าสำหรับสาขาโคราช

ที่บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2560 จำนวน 200 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 10 ล้านหุ้น ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 20 บาท และบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 20 ล้านหุ้น ราคามูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ 10 บาท) โดยมีการเสนอขายหุ้นบางส่วนให้แก่พนักงานในราคาเดียวกัน โดยเงินเพิ่มทุนได้นำไปขยายโรงงาน Vending Machine ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ซื้อที่ดินติดกับโรงงานเดิม เพื่อขยายโรงงานที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อีก 8 ไร่ เป็นเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10 ไร่ เพื่อรองรับหน่วยงานการปรับปรุงสภาพ และประกอบ (Refurbishment) เครื่องอัตโนมัติ เนื่องจากมีการขยายสาขา และติดตั้งเครื่องอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง

บริษัทเปิดสาขาเพิ่มเติมในช่วงปี 2556 - 2557 จำนวน 3 สาขา ได้แก่

  • วันที่ 2 มกราคม 2556 เปิดสาขาปราจีนบุรี
  • วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เปิดสาขาราชบุรี
  • วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เปิดสาขาระยอง

บริษัทได้ทำสัญญากับ บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด (“SL”) เพื่อให้บริการบริหารคลัง และกระจายสินค้าให้ร้านค้าปลีกของ Lawson108 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556

เปิดดำเนินการโรงงานแห่งแรกของบริษัทที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ของบริษัทเองจำนวน 2 ไร่ เพื่อปรับปรุงสภาพ และประกอบเครื่อง Vending Machine เพื่อขาย และไว้ใช้เองสำหรับการจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องอัตโนมัติ

ดำเนินการเปิดสาขาเพิ่มที่จังหวัดนครราชสีมา (สาขาโคราช) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อกระจายสินค้า และให้บริการในภาคอีสาน เป็นการเปิดประตูสู่ภาคอีสาน

ดำเนินการเปิดสาขาเพิ่มที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สาขาพระนครศรีอยุธยา) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2552 เพื่อกระจายสินค้า และให้บริการในจังหวัดอยุธยา และพื้นที่ใกล้เคียง และย้ายสาขาบางกะปิไปอยู่บริเวณเขตสวนหลวง (ปัจจุบันเป็นสาขาสวนหลวง)

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจค้าปลีกขายสินค้าผ่านเครื่องอัตโนมัติ และธุรกิจการให้บริการด้าน Logistics ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

เนื่องจากธุรกิจขายสินค้าผ่านเครื่องอัตโนมัติ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงดำเนินการเปิดสาขาที่จังหวัดชลบุรี เพื่อกระจายสินค้า และเพิ่มเครื่องอัตโนมัติในพื้นที่ภาคตะวันออก

บริษัทได้รับโอนธุรกิจให้บริการด้านการบริหารคลังสินค้า และการกระจายสินค้า (Logistics หรือ ธุรกิจ “DC”) จากบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ฯ

บริษัทได้รับโอนธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบการจำหน่ายสินค้าผ่าน Vending Machine จาก บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ฯ โดยแรกเริ่มมี 2 สาขา คือ สาขาสาธุประดิษฐ์ และสาขาบางกะปิ โดยมีจำนวนเครื่องอัตโนมัติประมาณ 1,790 เครื่อง

บริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ และการลดค่าเงินบาท เข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งการลดทุน, เพิ่มทุน และแปลงหนี้เป็นทุน และทยอยยุติธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในเวลาต่อมา

ในช่วงระยะเวลา ปี 2522 - 2535 บริษัทได้เพิ่มทุนจาก 2.5 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท, 15 ล้านบาท, 50 ล้านบาท และ 100 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท ซันคัลเล่อร์ จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟิล์มสี, เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้า จากประเทศญี่ปุ่น และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลำโพง และอุปกรณ์จากประเทศแคนาดา

จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ซันคัลเล่อร์ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2.5 ล้านบาท เพื่อเป็นผู้จำหน่ายเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน ควบคู่กับการบริการรับล้างอัดรูปภาพ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม 2 ท่าน ได้แก่ ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ และนายพันธ์ศักดิ์ เสตเสถียร ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แทนนายณัฐพล เดชวิทักษ์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 รวมเป็นเงินจำนวน 81 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 45 ล้านหุ้น ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 1.80 บาท

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 450 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาเสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ 10 บาท) เพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1.00 บาท

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)” และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 200 ล้านบาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท