วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอัตโนมัติครบวงจร เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้ผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอัตโนมัติ ที่หลากหลายและครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคสมัยใหม่ ที่ครอบคลุมตลาดในประเทศไทยและต่างประเทศ
2. มุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ดิจิทัลโซลูชั่นและโครงข่ายธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้าและบริการอัตโนมัติที่ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพและประสบการณ์ความสะดวรวดเร็วในการใช้บริการของผู้บริโภค
3. มุ่งพัฒนาขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่มีบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส่ มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณค่าองค์กร

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กล้าลงมือทำอะไรใหม่ๆ
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
เรียนรู้จากหลากหลายช่องทาง
เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์
ร่วมมือร่วมใจ เคารพและไว้ใจซึ่งกันและกัน
ในการเรียนรู้และการทำงาน ทั้งกับคนในองค์กร หุ้นส่วน
คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนา หรือ solutions อื่นๆ
ที่ดีและเหมาะสม ตรงตามความต้องการ
และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

SVT เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ แบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม
ธุรกิจวางตู้บริการในพื้นที่
อ่านเพิ่มเติม
ธุรกิจขายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
อ่านเพิ่มเติม
ธุรกิจให้เช่าเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
อ่านเพิ่มเติม
ธุรกิจนำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายในตู้
อ่านเพิ่มเติม
ธุรกิจให้บริการพื้นที่โฆษณา