การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
ภาษาไทย
Download
English Version
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
นโยบายและมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เอกสารแนบ 1 : รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบ QR Code
เอกสารแนบ 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 3 : การส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2565 (E-AGM)
เอกสารแนบ 4 : หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เอกสารแนบ 5 : ผังขั้นตอนการยืนยันตัวตน และใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เอกสารแนบ 6 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 : ข้อมูลของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสารแนบ 8 : แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM)
เอกสารแนบ 9
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน)