บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท โชควัฒนา จำกัด
นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (FREE FLOAT)
2,459
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% FREE FLOAT)
47.09
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 10/03/2565 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
12,233
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.84
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) % หุ้น
1.
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
88,767,500
12.68
2.
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
50,000,000
7.14
3.
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
41,250,000
5.89
4.
บริษัท โชควัฒนา จำกัด
39,508,380
5.64
5.
นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
35,113,090
5.02
6.
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
25,000,000
3.57
7.
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
25,000,000
3.57
8.
บริษัท หลานปู่ จำกัด
24,095,680
3.44
9.
นาย เวทิต โชควัฒนา
19,685,430
2.81
10.
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด
18,694,280
2.67