HEARTFUL LEARNING

ความเป็น SVT เรามุ่งเน้น และยืดถือการเรียนรู้ด้วยหัวใจเป็นที่หนึ่งของการพัฒนาคนอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารถึงพนักงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและยั่งยืน ธุรกิจของเราเติบโตด้วยความรัก ความเข้าใจ และยึดถือหลักธรรมาภิบาลในทุกส่วนการทำงาน รวมทั้งใส่ใจความเป็นอยู่ของพนักงาน ด้วย concept “a part of life” อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตของพนักงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการทำงาน และตอบโจทย์ในทุกด้านของความเป็นอยู่ แบบ EASY ตาม วิสัยทัศน์ที่เน้น สร้างความสะดวกสบายให้ผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Life at SVT

Evolution (การพัฒนา)
มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอัตโนมัติ ที่หลากหลายและครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคสมัยใหม่ ที่ครอบคลุมตลาดในประเทศไทยและต่างประเทศ
Admire (การชมเชย)
บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จของบริษัท บริษัทจึงเคารพ และสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน รวมถึงการยกย่องชมเชยพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
Sustainability (ความยั่งยืน)
เป็นองค์กรที่เน้นระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อพนักงาน เพื่อนบ้าน สังคม สิ่งแวดล้อม และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Youth (ความเป็นหนุ่มสาว)
เราเน้นให้พนักงานมีความสุข ความสดใส และความมีพลังผ่านกิจกรรมต่างๆ และวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
9 Record(s)
สถานที่ทำงาน Job Function
25 พ.ค. 2565
Merchandising Officer - 1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
ปฏิบัติการและบริการ Vending
25 พ.ค. 2565
Data Engineer - 1 ตำแหน่ง
สำนักงานประเวศ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
25 พ.ค. 2565
IT Software Support - 2 ตำแหน่ง
สำนักงานประเวศ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
25 พ.ค. 2565
Digital Marketing - 1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
การตลาด
25 พ.ค. 2565
เจ้าหน้าที่การตลาด - 2 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
การตลาด
25 พ.ค. 2565
เจ้าหน้าที่ขาย - 1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
การตลาด
25 พ.ค. 2565
โปรแกรมเมอร์ - 2 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
25 พ.ค. 2565
Backend Developer - 3 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
25 พ.ค. 2565
เจ้าหน้าที่บริการ - 2 ตำแหน่ง
สาธุประดิษฐ์ ,สวนหลวง,ชลบุรี,ระยอง,สมุทรสาคร,อยุธยา
ปฏิบัติการและบริการ Vending