นายเวทิต โชควัฒนา

ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่

เลขที่ 3 ซอยรามคำแหง 118 แยก 19 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

การศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี Electronic Engineer, San Francisco State University, California USA

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 75/2008
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 251/2017
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมกาบริษัทไทย (IOD)
 • Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่น 4/2016 (IOD)
 • สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 21/2558

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT

 • กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี 2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล

ปี 2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์

ปี 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. สหลอว์สัน

ปี 2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ซูรูฮะ

ปี 2535 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ไทยคิวบิค เทคโนโลยี่

เป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอีก 15 บริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล
 • กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • กรรมการ บจก. สหลอว์สัน
 • กรรมการ บจก. ซูรูฮะ
 • ประธานกรรมการบริหาร บจก. ทิพย์วาริณวัฒนา
 • กรรมการ บจก. ไทยคิวบิค เทคโนโลยี

เป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอีก 15 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • กรรมการ บจก. สหลอว์สัน
 • กรรมการ บจก. ซูรูฮะ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SVT

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 2.812

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา