นายบุญชัย โชควัฒนา

กรรมการบริษัท
อายุ 74 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่

เลขที่ 2/1 ซอยสายมิตร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, Wisconsin State University at Superior, U.S.A
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 3/2003
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 68/2005
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT

กรรมการบริษัท

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี 2560 - เม.ย. ปี 2564

ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี

ปี 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. สหพัฒนา อินเตอร์ โฮลดิ้ง

ปี 2515 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนพิบูล

ปี 2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์

ปี 2513 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. ฟาร์อิสต์ เฟมไลน์ ดีดีบี

ปี 2562 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บมจ. เมืองไทยประกันภัย

ปี 2556 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บจ. สห ลอว์สัน

ปี 2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ร่วมอิสสระ

ปี 2543 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บจ. ทิพย์วาริณวัฒนา

ปี 2539 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมิวนิเคชั่น

ปี 2536 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย)

เป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอีก 16 บริษัท

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • ประธานกรรมการ บจ. สห ลอว์สัน
 • กรรมการ บจก. ร่วมอิสสระ
 • ประธานกรรมการบริหาร บจก. ทิพย์วาริณวัฒนา
 • ประธานกรรมการ บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมิวนิเคชั่น
 • กรรมการ บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย)

เป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอีก 16 บริษัท

รวมตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 21 บริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ บมจ. สหพัฒนา อินเตอร์ โฮลดิ้ง
 • ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนพิบูล
 • กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์
 • ประธานกรรมการ บมจ. ฟาร์อิสต์ เฟมไลน์ ดีดีบี
 • กรรมการอิสระ บมจ. เมืองไทยประกันภัย

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประธานกรรมการ บจก. สห ลอว์สัน

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

เป็นกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SVT

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 2.347

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา