นางสาวภัทรวดี โชติธรรมนาวี

กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 43 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่

เลขที่ 97/56 หมู่ 8 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • CFO Orientation Course for new IPOs รุ่นที่ 5
    ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT

  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • รองผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี 2543 - ปี 2561

ผู้อำนวยการสายงานสอบบัญชี บจก. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

เป็นผู้บริหาร และถือหุ้นใน SVT

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.029

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา