นายพิศณุ โชควัฒนา

กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่

เลขที่ 15 ซ.รามคำแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวเครื่องกล SF State University, USA

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่นที่ 151/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT

 • กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการผู้อำนวยการ
 • รักษาการรองผู้อำนวยการอาวุโส สายงานผลิต

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี 2560 - กุมภาพันธ์ 2565

รองผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน การผลิต

ปี 2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ท็อปเทร็นต์ แมนูเฟคเจอริ่ง

ปี 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ไทยคิวบิค เทคโนโลยี่

ปี 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. เอกสุวรรณ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • กรรมการ บจก. ท็อปเทร็นต์ แมนูเฟคเจอริ่ง
 • กรรมการ บจก. ไทยคิวบิค เทคโนโลยี่
 • กรรมการ บจก. เอกสุวรรณ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SVT

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.889

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา