นายกฤตินัย เลิศสิทธิศักดิ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 49 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่

เลขที่ 74 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 21 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 163/2019
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT

 • กรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี 2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. บ๊อกซ์ 24

ปี 2562 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาด้านบัญชี บจก. บีเคเครูท
สตูดิโอ

ปี 2561 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาด้านบัญชี
บจก. สุขทิพย์สวัสดิ์
ธุรกิจและกฎหมาย

ปี 2561 - ปัจจุบัน

บจก. สำนักงานกฎหมาย
สรรประเสริฐ

ปี 2560 - 2563

บจก. ข้าวสารโฮลดิ้ง

ปี 2560 - 2563

ที่ปรึกษาด้านบัญชี บจก. สีลม วิลเลจ เทรดเซ็นเตอร์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • กรรมการ บจก. บ๊อกซ์ 24
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชี บจก. บีเคเครูท สตูดิโอ
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชี บจก. สุขทิพย์สวัสดิ์ธุรกิจและกฎหมาย
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชี บจก. สำนักงานกฎหมายสรรประเสริฐ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท

ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท / การถือหุ้นของบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา