นายจักร จุลเกียรติ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่

เลขที่ 3 ซอยประดิพัทธ์ 3 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

การศึกษา

 • ปริญญาโท Academy of Art University San Francisco, USA
 • ปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สาขาออกแบบภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 163/2019
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรAdvanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี 2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการบริหาร บจก. ดีไฟน์ สตูดิโอ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • กรรมการ/กรรมการบริหาร บจก. ดีไฟน์ สตูดิโอ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.057

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา