บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมงคลรัตนาราม (บ้านรางหว้า)

26 ต.ค. 2564

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมงคลรัตนาราม (บ้านรางหว้า) ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยคุณอาภัสรา ภาณุพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และพนักงาน ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ยอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้รวม ๑,๖๕๓,๑๑๙ บาท เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยต่อไป