นายณัฐพล เดชวิทักษ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่

เลขที่ 22/2 ซ.อินทรามะระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

การศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Art, Commerce (นโยบายการค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 • Diploma (Project Management), University of California Berkeley, San Francisco, USA

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 165/2019
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 37/2020
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT

 • กรรมการบริษัท
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ม.ค. ปี 2564- ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.สหพัฒนพิบูล

ปัจจุบัน

กรรมการ บจก.จีเอ็มพี (ประเทศไทย)

ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. แอล-แทค เทคโนโลยี

ปี 2562 - ก.พ. ปี 2564

กรรมการตรวจสอบ บจก.ซันร้อยแปด

ปี 2553 - ปี 2563

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ล็อกซ์เลย์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.สหพัฒนพิบูล

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • กรรมการ บจก.จีเอ็มพี (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจก. แอล-แทค เทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.143

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา