นางนพารัตน์ เย็นชมชื่น

สมุห์บัญชี
อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่

เลขที่ 234/70 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT

  • สมุห์บัญชี

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี 2562 - ปัจจุบัน

สมุห์บัญชี บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี

ปี 2551 - ปี 2562

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

เป็นผู้ถือหุ้นใน SVT

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.028

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา