นายคเณศร์ อรรถไพศาลกุล

รองผู้อำนวยการ สายงานการตลาด
อายุ 39 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่

เลขที่ 204/192 ซอยอนามันงามเจริญ31 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT

  • กรรมการบริหาร
  • รองผู้อำนวยการ สายงานการตลาด

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี 2557 - ปี 2564

Sale Expansion Service Manager บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี

ปี 2554 - ปี 2557

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ บจก. ซันร้อยแปด

ปี 2551 - ปี 2554

เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ บจก. ซันร้อยแปด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

เป็นผู้บริหาร และถือหุ้นใน SVT

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.143

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา