นายวิภพ เจนจิรายุทธ

รองผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ และบริการ Vending
อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่

เลขที่ 99/698 หมู่ที่1 ตำบลศรีษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT

  • กรรมการบริหาร
  • รองผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ และบริการ Vending

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี 2561 - ก.พ. 2565

Assistant Senior Vice President service operation บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี

ปี 2558 - ปี 2560

บจก. มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) BMW Millennium Auto (Rama 4) Body & Paint Manager

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

เป็นผู้บริหาร และถือหุ้นใน SVT

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.021

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา