นางจิรดา นินทนาวงศา

กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่

เลขที่ 25/98 Silom City Resort ซอยสีลม 3 (พิพัฒน์) ถนนสีลม แขวงสาทร เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT

  • กรรมการบริหาร
  • รองผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี 2562 - ปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี

ปี 2561 - ปี 2562

AVP HR-Business Unit 4 บจก. จันวาณิชย์

ปี 2557 - ปี 2560

Senior Manager: Human Resource Department กลุ่มธนาคารธนชาติ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

เป็นผู้บริหาร และถือหุ้นใน SVT

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.064

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา