นายสุรเชษฐ์ ภาณุพัฒนา

กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการ สายงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อายุ 32 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่

เลขที่ 97/252 หมู่บ้าน เพอร์เฟคเพลส สุขุมวิท 77 ซอยลาดกระบัง 20/3 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

การศึกษา

  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • CFO Orientation Course for new IPOs รุ่นที่ 5
    ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT

  • กรรมการบริหาร
  • รองผู้อำนวยการ สายงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี 2562 – เม.ย ปี 2564

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ สายงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี

ปี 2554 – ปี 2562

วิศวกรโทรคมนาคมเครือข่ายอาวุโส (บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของ SVT

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.057

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา