ดร.สุวิทย์ ธนียวัน

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่

เลขที่ 3689 ซ. โยธินพัฒนา 11 แยก7 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

การศึกษา

  • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ /การเงิน ม.ธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 244/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่น 1/2017 (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี 2561 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. ส.กิจชัย เอนเตอร์ไพรส์

ปี 2557 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น

ปี 2559 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท บจก. อีโอไลฟ์เมด

ปี 2546 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท บจก. อีโอโซลูชั่น

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  • ประธานกรรมการ บมจ. ส.กิจชัย เอนเตอร์ไพรส์
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  • ประธานกรรมการบริษัท บจก. อีโอไลฟ์เมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.146

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา